Algemene Voorwaarden

 

 

 1. FENCER BV – FENCER BV is de exclusieve contractspartij voor alle diensten verricht door haar advocaten, paralegals en andere niet-juridische beroepsbeoefenaars. FENCER BV (“Fencer”) is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 5 en met ondernemingsnummer (“KBO”) 0748.445.862. Haar vennoten en medewerkers zijn advocaten ingeschreven aan de balie van Brussel. De gedragscode kan online worden geraadpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

 

 1. Algemeen – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die worden verricht door de advocaten, paralegals en andere niet-juridische beroepsbeoefenaars van Fencer. De toepassing van de algemene voorwaarden van de cliënt is uitgesloten.

 

 1. Tarieven voor professionele diensten – Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven van Fencer voor juridische diensten gebaseerd op een uurtarief. BTW (21%) zal afzonderlijk worden toegevoegd op facturen. De uurtarieven van Fencer kunnen variëren afhankelijk van de ervaring en kwalificatie van de betreffende advocaat en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. In voorkomend geval kan Fencer een voorschot vragen, dat zal worden verrekend met de eindfactuur.

 

 1. Kosten en onkosten – Kosten en onkosten die Fencer maakt ten behoeve van de klant worden aan de klant in rekening gebracht. Deze kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, koerierskosten, reiskosten, gerechts- en deurwaarderskosten, kosten van (door de rechter benoemde) deskundigen, officiële taksen, kosten en honoraria van professionele derden en buitenlandse correspondenten, alsmede vergoedingen voor andere specifieke kosten, zoals een deel van geautomatiseerde abonnementen voor vertaal- en onderzoekssoftware. Fencer past geen toeslag toe ter dekking van algemene kantoorkosten. Op verzoek kunnen ramingen en prijsopgaven worden verstrekt, met dien verstande dat deze niet bindend zijn en dat variaties kunnen optreden ten gevolge van de toenemende complexiteit van de zaak, onvoorziene omstandigheden of claims, wijzigingen in officiële belastingen, wijzigingen in honoraria van professionele derden en buitenlandse correspondenten, van schommelingen in wisselkoersen, enz.

 

 1. Facturatie – Fencer kan maandelijks of van tijd tot tijd, telkens wanneer een specifieke dienst is verleend of voltooid, facturen uitschrijven voor de honoraria voor professionele diensten en kosten en uitgaven. Elke factuur is verschuldigd en betaalbaar binnen vijftien dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling is Fencer gerechtigd wettelijke intresten aan te rekenen overeenkomstig de Belgische wet van 2 augustus 2002 en een administratieve vergoeding van 100 EUR per officiële aanmaning. Kosten en uitgaven gemaakt in verband met de invordering van onbetaalde facturen zullen worden doorgerekend aan de klant. In geval van laattijdige betaling behoudt Fencer zich het recht voor om de verdere dienstverlening uit te stellen of op te schorten, of de vertegenwoordiging stop te zetten, na de klant hiervan op de hoogte te hebben gebracht. De klant moet eventuele vragen of problemen met betrekking tot de facturen onmiddellijk bespreken met het lid van Fencer dat verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging. Elke vraag of bezorgdheid moet schriftelijk of per e-mail worden gesteld binnen vijftien dagen na de factuurdatum.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid – De verplichtingen van Fencer ten opzichte van de klant zijn geen resultaatsverbintenissen, maar middelenverbintenissen. Indien zich in het kader van de dienstverlening door Fencer een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Fencer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de door Fencer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt met inbegrip van de eigen risico’s die Fencer in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de voorwaarden van deze verzekering zal op verzoek aan de cliënt worden toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Fencer beperkt tot (i) gevallen van grove nalatigheid en opzettelijke fout en (ii), in geval van grove nalatigheid, tot het bedrag van de door Fencer gefactureerde honoraria voor diensten in de zaak en in de maand waarin de gebeurtenis of handeling die aansprakelijkheid veroorzaakt heeft plaatsgevonden.

 

 1. Conflicten – Fencer behoudt zich het recht voor om de vertegenwoordiging te staken wanneer zich een conflict voordoet tussen haar diensten voor de klant en haar diensten voor andere ondernemingen, of tussen haar eigen belangen en de belangen van de klant. Indien de klant zich bewust is van een mogelijk conflict, dient hij Fencer daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Op voorwaarde dat Fencer de wettelijke en professionele gedragsregels naleeft, wordt het Fencer niet belet of beperkt om ondernemingen te adviseren of te vertegenwoordigen die actief zijn in dezelfde bedrijfstak als de klant, en waarvan de belangen, afgezien van die in een specifieke aangelegenheid, nadelig kunnen zijn voor de belangen van de klant.

 

 1. Privacy en vertrouwelijkheid – Tenzij Fencer op grond van haar beroepsregels, door regelgevende instanties of op grond van een rechterlijk bevel verplicht is bepaalde informatie openbaar te maken, zal zij alle van de klant verkregen informatie die niet openbaar is, als vertrouwelijk behandelen. Fencer kan bepaalde vertrouwelijke informatie van de klant, zoals e-mailadressen, gebruiken voor commerciële doeleinden. Hiervoor geldt een apart privacy beleid, te raadplegen op de website van Fencer of op verzoek toe te zenden.

 

 1. Archivering en clouddiensten- Fencer maakt gebruik van beveiligde clouddiensten om documenten en bestanden op te slaan en te bewaren. Cliënten accepteren het gebruik van dergelijke diensten, ook voor documenten en bestanden die onder het beroepsgeheim vallen.

 

 1. Auteursrechten – Fencer behoudt het auteursrecht op alle documenten of andere communicatie die voor rekening van de klant worden opgesteld en geproduceerd.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie – De relatie tussen Fencer en haar klanten wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Geschillen zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel.